FOXNORD GROUP © 2017  | PRYWATNOŚĆ   |   REGULAMIN

Regulamin strony

Foxnord Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, przy ul. Zagórskiej 91, kod pocztowy 42-680, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Gliwice X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370562, NIP 64525191034, REGON 241794482, ( zwana w dalszej części tekstu jako Foxnord) oświadcza, iż niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Foxnord i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niej, w tym pobierając materiały informacyjne, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki (Zasady użytkowania). Jeśli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

Zasady użytkowania

Foxnord

ZNAKI TOWAROWE

Niniejsza strona internetowa zawiera loga, znaki towarowe i usługowe, informacje o produktach i inne, których Foxnord jest właścicielem, bądź posiada licencje do ich użytkowania. Strona internetowa może zawierać także znaki towarowe, do których prawa posiadają osoby trzecie. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od ich używania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku.

 

W szczególności Użytkownik nie możne umieszczać znaków towarowych w publikacjach, witrynach oraz innych materiałach, których zawartość dyskredytuje Foxnord lub jego produkty i usługi, narusza jego własność intelektualną lub inne prawa, bądź jest sprzeczna z prawem polskim, prawem kraju Użytkownika lub prawem międzynarodowym.

 

PRAWA AUTORSKIE I ZASADY WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW

Cała zawartość niniejszej strony internetowej, w tym projekt i układ witryny, stanowi własność intelektualną Foxnord lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Materiały umieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żadne logo lub inne znaki, tekst, grafika, fotografia, ilustracja, dźwięk, animacja, materiał wideo oraz ich kompozycje na stronie internetowej, jak również katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w witrynach Foxnord nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych ani też udostępniane osobom trzecim, bez wyraźnej zgody Foxnord wyrażonej w formie pisemnej. Niniejsza strona internetowa może zawierać fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

 

Jeżeli uprawnienia do wykorzystywania materiałów z niniejszej strony internetowej nie zostały przekazane na podstawie licencji dołączonej lub dostarczonej z materiałami Foxnord, korzystanie z owych materiałów jest uzależnione od pozyskania od Foxnord pisemnego upoważnienia. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

 

- Użytkownik zobowiązany jest zachować na wszystkich kopiach ściągniętych materiałów informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach;

- Użytkownik nie może w żaden sposób zmieniać materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, ani używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych;

- Użytkownik nie może przekazywać materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszych warunków i wyrażenia przez tę osobę zgody na związanie się niniejszymi warunkami.

- Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na stronie internetowej. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

 

INNE MATARIAŁY UDOSTĘPNIONE NA STRONIE

Programy, aplikacje, instrukcje, certyfikaty oraz inne pliki i foldery udostępniane Użytkownikowi na stronie internetowej Foxnord podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest świadom i akceptuje, iż programy, pliki i foldery podlegają (i) umowie licencyjnej (jeśli taka istnieje), (ii) warunkom użytkowania (jeśli takie istnieją), towarzyszącym lub dołączonym do nich.

 

Programy, pliki i foldery są dostępne do pobrania wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy zaakceptowali umowy licencyjne lub warunki użytkowania, jeśli takowe zostały wprowadzone. Użytkownik nie może w żaden sposób użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, czy w jakikolwiek sposób udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać jakichkolwiek praw odnoszących się do nich.

 

Użytkownik nie jest upoważniony do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodów udostępnionych programów, plików lub folderów. Powyższe ma zastosowanie do wszelkich innych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, jak i samej strony internetowej.

 

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strony internetowe Foxnord mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych. Foxnord nie kontroluje zawartości takich stron internetowych ani odnośników na nich się znajdujących i nie jest odpowiedzialna za widniejące tam treści. Jeśli Użytkownik zdecyduje się odwiedzić taką stronę internetową, czyni to świadom ryzyk związanych z poruszaniem się w sferze internetu. Zamieszczone na stronie internetowej Foxnord odnośniki nie oznaczają, że Foxnord sponsoruje, popiera, jest stowarzyszony bądź zrzeszony z właścicielem strony internetowej lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na stronie internetowej, bądź dostępnych poprzez odnośniki;

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że Foxnord nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogły powstać, bądź powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony internetowej oraz wszelkich innych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej stronie internetowej. Powyższe zasady dotyczą także wiadomości e-mail otrzymywanych od Użytkownika bądź wysyłanych przez Foxnord. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych. Foxnord nie odpowiada za utracone korzyści (lucrum cesans) Użytkownika spowodowane wystąpieniem sytuacji opisanej w niniejszych warunkach.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej strony internetowej. Jeśli Użytkownik wywoła jakiekolwiek zakłócenie pracy strony internetowej lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom, będzie ponosił odpowiedzialność za swoje działania oraz pokryje wszelkie koszty związane z usunięciem spowodowanej szkody.

 

ZMIANY I BŁĘDY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Pomimo starań Foxnord, materiały dostępne na stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości, błędy lub przeoczenia. Foxnord nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów i może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian w niniejszej stronie internetowej, w materiałach, informacjach, programach, usługach lub cenach tam przedstawionych.

 

Foxnord może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszej strony internetowej, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.

 

Foxnord może w dowolnym momencie cofnąć pozwolenia lub prawa udzielone w niniejszych warunkach. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest zniszczyć niezwłocznie wszelkie pobrane ze strony internetowej materiały i nośniki, na których owe materiały się znajdują.

 

PRAWO WŁAŚCIWE

Właściwe dla oceny niniejszych zapisów jest prawo polskie, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania lub siedziby Użytkownika. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej przez Użytkownika lub przestrzeganiem przez niego niniejszych warunków jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Foxnord.